Algemene voorwaarden

EagleLodges is een aanbieder van zweethutsessies. EagleLodges biedt jaarkaarten en losse ticketverkoop aan. Bij de aanschaf van jaarkaart of ticket stemt de koper in met de volgende bepalingen:

Losse ticket- Voor de koper van een EagleLodges-ticket (hierna: “deelnemer”) zijn de bepalingen 1 t/m 4 en 12 t/m 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

Jaarkaarthouder- Voor de koper van een EagleLodges-jaarkaart (hierna: “jaarkaarthouder”) zijn de bepalingen 5 t/m 17 van deze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Zweethutticket- EagleLodges biedt verschillende soorten tickets aan. Bij de aanschaf van de ticket is het voor de deelnemer duidelijk voor welke datum de ticket geldig is. 

2. Annulering- Een gekocht ticket kan niet worden geannuleerd. EagleLodges heeft geen terugbetalingsverplichting indien een deelnemer niet kan of wil deelnemen aan een (of meerdere) zweethutsessie(s).

3. Overdracht ticket- Het staat de deelnemer vrij om een gekochte ticket te verkopen of anderszins over te dragen aan een ander. Het is niet toegestaan om een ticket halverwege de dag over te dragen; een ticket kan niet door meerdere deelnemers gedeeld worden. Bij overdracht blijft het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om eventuele e-mailberichten die aan de deelnemer worden toegezonden, door te sturen aan de persoon die de ticket heeft overgenomen.

4. Onvoorziene (weers)omstandigheden- Als een zweethutsessie niet door kan gaan door onvoorziene (weers)omstandigheden, brengt EagleLodges de deelnemer hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte door een e-mailbericht te sturen naar het door de deelnemer opgegeven e-mailadres. De deelnemer krijgt in een dergelijk geval het aankoopbedrag teruggestort of kan de ticket ruilen voor een nieuwe datum. EagleLodges is behoudens deze terugbetalingsverplichting geen andere schadevergoeding verschuldigd. 

5. Jaarkaart- EagleLodges biedt jaarkaarten aan waarmee de koper van deze kaart een jaar lang onbeperkt zweethuttickets bij EagleLodges kan aanschaffen. Een jaarkaart kan worden aangeschaft door het bedrag waarvoor de kaart wordt aangeboden, in een keer te betalen aan EagleLodges. De jaarkaart start per direct en eindigt na een periode van een jaar automatisch. Een jaarkaarthouder kan een jaar lang zweethutsessies van EagleLodges bezoeken. De jaarkaarthouder dient hiervoor een ticket aan te schaffen voor de zweethutsessie(s) die hij of zij wenst te bezoeken. Een jaarkaarthouder kan voor iedere zweethutsessie een ticket kopen, tenzij er sprake is van een sessie voor een specifieke doelgroep en de jaarkaarthouder niet onder deze doelgroep valt. 

6. Zweethutticket- Er worden het gehele jaar door zweethutsessies aangeboden op de vaste locatie van EagleLodges in Horsterwold. De tickets voor de zweethutsessies worden via de website van EagleLodges aangeboden. Tickets worden (tegelijk) aangeboden voor jaarkaarthouders en de losse verkoop. Doordat de jaarkaarthouder een eigen code heeft die ingevoerd kan worden in het afrekenproces, worden er geen kosten in rekening gebracht bij de aanschaf van een ticket voor de jaarkaarthouder.

7. Vol is vol- EagleLodges kan geen garanties geven over het aantal zweethutsessies dat een jaarkaarthouder kan deelnemen. Een jaarkaarthouder kan op ieder gewenst moment kijken welke zweethutsessies er door EagleLodges worden aangeboden. Dit aanbod wijzigt continu; de tickets voor een bepaalde datum kunnen uitverkocht raken en EagleLodges voegt het gehele jaar door nieuwe data en tickets toe. EagleLodges verstrekt de jaarkaarthouder geen informatie over de hoeveelheid zweethutsessies in de toekomst of de data en tijdstippen hiervan, los van reeds bekendgemaakte zweethutsessies die op de website van EagleLodges te vinden zijn. EagleLodges bekijkt het gehele jaar hoeveel vraag er naar zweethutsessies is. Zo zal EagleLodges bij een hoog aantal volgeboekte zweethutsessies overgaan tot het inplannen van extra dagen. Een jaarkaarthouder heeft geen voorrang wat betreft het boeken van een zweethutsessie. Indien een bepaalde zweethutsessie volgeboekt is, kan de jaarkaarthouder hieraan niet meer deelnemen. EagleLodges is in dergelijke gevallen geen compensatie verschuldigd. 

8. Annulering- Een gekochte jaarkaart kan niet worden geannuleerd, stopgezet of gepauzeerd. Er is geen sprake van een opzegging van de jaarkaart. Na verloop van een jaar vervalt de kaart automatisch. EagleLodges heeft geen terugbetalingsverplichting indien een jaarkaarthouder gedurende het jaar niet (langer) gebruik maakt van de mogelijkheid om zweethutsessies te bezoeken. Indien een jaarkaarthouder een ticket voor een zweethutsessie heeft aangeschaft, heeft hij of zij in beginsel de verplichting om op het betreffende tijdstip te verschijnen. EagleLodges heeft een plek voor de jaarkaarthouder gereserveerd en zal de betreffende ticket dan ook niet meer via de losse verkoop aanbieden. 

9. Gevolgen no-show- Een jaarkaarthouder die een ticket heeft gekocht maar niet langer wil of kan deelnemen aan de betreffende zweethutsessie(s), dient dit uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de zweethutsessie(s) aan EagleLodges kenbaar te maken door een e-mail te sturen naar info@eaglelodges.nl. EagleLodges kan besluiten om het een jaarkaarthouder onmogelijk te maken om tickets te kopen voor een periode van maximaal twee maanden, indien de jaarkaarthouder zich voor de derde maal binnen drie maanden tijd niet aan deze afmeldingstermijn heeft gehouden. EagleLodges brengt een jaarkaarthouder van deze maatregel op de hoogte, uiterlijk op het moment dat deze maatregel ingaat. EagleLodges heeft in een dergelijk geval geen terugbetalingsverplichting richting de jaarkaarthouder.

10. Overdracht ticket- De jaarkaart is naamsgebonden en niet overdraagbaar. Een jaarkaarthouder mag de ontvangen code voor het bestellen van tickets niet aan een ander vertrekken. Daarnaast kan een door de jaarkaarthouder aangeschafte ticket niet worden verkocht, weggegeven of op andere wijze worden overgedragen aan een ander. 

11. Onvoorziene (weers)omstandigheden- Als een zweethutsessie waarvoor de jaarkaarthouder een ticket heeft gekocht niet door kan gaan door onvoorziene (weers)omstandigheden, brengt EagleLodges de jaarkaarthouder hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte door een e-mailbericht te sturen naar het door de jaarkaarthouder opgegeven e-mailadres. EagleLodges is niet verplicht tot terugbetaling van enig bedrag of een andere vorm van schadevergoeding in een voorkomend geval. 

12. Bezoeken zweethutsessie- Er zijn geen plaatsnummers verbonden aan tickets voor zweethutsessies. Dit betekent dat de deelnemer/jaarkaarthouder een plek in de zweethut krijgt toegewezen door EagleLodges. EagleLodges geeft – behoudens specifieke uitzonderingssessies die voor een bepaalde doelgroep toegankelijk zijn – geen informatie over de samenstelling van de groep. De zweethut is in beginsel toegankelijk voor iedereen, ongeacht geslacht, leeftijd, etc. Minderjarigen moeten echter te allen tijde begeleid worden door tenminste een ouder of verzorger. 

13. Foto’s en video’s- EagleLodges spant zich in om iedere zweethutsessie voor iedereen op een prettige manier te laten verlopen. Het is deelnemers/jaarkaarthouders voor, tijdens en na zweethutsessies niet toegestaan om foto’s of video’s te maken waarop anderen herkenbaar zijn afgebeeld, tenzij de betreffende personen hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Ook EagleLodges maakt geen beelden waarop personen herkenbaar zijn afgebeeld, tenzij er sprake is van toestemming. 

14. Gezondheid- Veiligheid is voor EagleLodges belangrijk. Het bezoeken van een zweethut brengt voor gezonde mensen geen bijzondere risico’s mee. Iemand die zonder problemen naar een sauna kan, kan ook een zweethutsessie bijwonen. Een deelnemer/jaarkaarthouder die twijfelt over zijn gezondheidssituatie dient vooraf contact op te nemen met een arts om te laten beoordelen of een zweethutsessie bezocht kan worden. Indien een deelnemer/jaarkaarthouder medische bijzonderheden heeft, is deze verplicht om de bijzonderheden voor aanvang van de eerste zweethutsessie aan de organisatie kenbaar te maken. Ook tijdens een zweethutsessie is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer/jaarkaarthouder om eventuele problemen of ongemakkelijkheden kenbaar te maken. 

15. Aansprakelijkheid bijeenkomst- Deelname aan een zweethutsessie geschiedt altijd op eigen risico van de deelnemer/jaarkaarthouder. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een zweethutsessie, dan is EagleLodges alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van EagleLodges is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor EagleLodges verzekerd is. Schade die is toegebracht door derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van EagleLodges, komen niet voor vergoeding door EagleLodges in aanmerking. 

16. Benodigdheden- Iedere deelnemer/jaarkaarthouder neemt de volgende benodigdheden mee naar een zweethutsessie:

– Meerdere handdoeken

– Een paar slippers

– Voldoende drinkwater (1 liter of 2 liter indien meerdere sessies gevolgd worden)

– Een lichte lunch (ter plekke is geen mogelijkheid tot aankoop van eten of drinken)

– Kleding die aangepast is op de buitentemperatuur

Indien gewenst kan de deelnemer/jaarkaarthouder de volgende zaken meebrengen:

– Zwemkleding (indien de deelnemer/jaarkaarthouder dit fijner vindt dan handdoeken of omslagdoeken)

EagleLodges is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer/jaarkaarthouder meegebracht heeft.

17. Privacy- EagleLodges is verplicht om informatie te verstrekken over gegevensverwerkingen die plaatsvinden. Informatie over de website van EagleLodges is opgenomen in de privacyverklaring. Bij vragen of verzoeken omtrent privacy kunnen deelnemers/jaarkaarthouders altijd contact opnemen door te bellen naar 020-7009396 of een mail te sturen naar: info@eaglelodges.nl. 

Bij de aanschaf van een ticket vraagt EagleLodges om voor- en achternaam, e-mailadres en telefoonnummer van de deelnemer/jaarkaarthouder. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor de registratie en toezending van de ticket. Het telefoonnummer kan gebruikt worden om contact op te kunnen nemen als een zweethutsessie onverhoopt niet door kan gaan. 

EagleLodges maakt gebruik van de volgende programma’s:

– Eventix:: het betaalplatform, de ticketverstrekker.

– ActiveCampaign: het relatiebeheersysteem voor het opslaan van klantgegevens en het versturen van email;

– Twinfield: in Twinfield worden de ontvangen betalingen verwerkt.

Door fiscale regelgeving is EagleLodges verplicht om de gegevens van deelnemers/jaarkaarthouders voor een periode van zeven jaar te bewaren. Na deze periode worden de gegevens verwijderd.

Iedere (ex)deelnemer/jaarkaarthouder heeft altijd het recht om EagleLodges te vragen om inzage te geven in zijn of haar gegevens. Ook kan het verzoek worden gedaan de gegevens te wijzigen of te verwijderen. EagleLodges hanteert hierbij de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een (ex)deelnemer/jaarkaarthouder heeft het recht om een klacht over EagleLodges met betrekking tot de privacy in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.